Novice

Nadpovprečno delovanje TEB v začetku leta 2017

Začetek leta 2017 so zaznamovale nizke temperature na področju Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope. Odraz nizkih temperatur so bile neplanirane vzdrževalne aktivnosti v termoelektrarnah in manjša proizvodnja hidroelektrarn. Nekatera mesta in kraji po Jugovzhodni Evropi so ostali brez elektrike in toplote, ko so temperature padle pod – 20 °C. V državah, ki so predvsem odvisne od proizvodnje hidroelektrarn, je proizvodnja električne energije drastično padla zaradi zamrzovanja in neugodne hidrologije rek.

Podobno kot v drugih državah v Jugovzhodni Evropi, se je vpliv nizkih temperatur kazal tudi v slovenski elektroenergetiki. Nižji pretoki slovenskih rek so bili razlog za nižje realizacije proizvodnje hidroelektrarn. Proizvodnja hidroelektrarn je bila nižja za najmanj 8 % pa vse do 60 %.

Energetska situacija v mesecu januarju je tako vplivala tudi na cene električne energije evropskega trga. Cene pasovne energije na evropskem trgu so presegale tudi 150 €/MWh, medtem ko so cene vršne energije presegle vrednost 200 €/MWh.

Glede na primanjkljaj v proizvodnji in dosežene cene električne energije na trgu je TE Brestanica s svojimi agregati odigrala pomembno vlogo v elektroenergetskem sistemu države. Elektrarna je v mesecu januarju obratovala 123,2 % nad načrtovano proizvodnjo. 

Glavno vlogo je TE Brestanica odigrala ob dveh izpadih proizvodnih enot v TE Šoštanj, z delom proste moči, ki ni rezervirana za zagotavljanje terciarne rezerve, pa je obratovala tudi za komercialne namene.  Tako je bilo v mesecu januarju 2017 proizvedenih 3.284 MWh. Obratovanje je potekalo v večji meri v drugi polovici meseca. Obratovanje elektrarne je bilo zanesljivo, varno in znotraj predpisanih vrednosti parametrov, vezanih na obremenjevanje okolja. Zanesljivost obratovanja termoelektrarne je vsekakor odraz dobre usposobljenosti obratovalnega in vzdrževalnega osebja.

Dodatno je TE Brestanica upravičila svojo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti oskrbe z električno energijo ob zadnji samodejni zaustavitvi NEK, ki je bila 16. 2. 2017. TE Brestanica je s hitrim zagonom vseh razpoložljivih plinskih agregatov skupne moči 297 MW v predvidenem času zagotovila potrebno električno energijo in jo oddala v elektroenergetski sistem.

Vloga TEB je namreč zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo, kar se odraža v zagotavljanju sistemskih storitev, predvsem storitve terciarne regulacijske rezerve za slovenski EES in delovanju na trgu z električno energijo, takrat ko cene presegajo variabilne stroške proizvodnje. To nalogo je TE Brestanica, kot navedeno, v začetku leta maksimalno izvršila, saj je kot rezerva nadomeščala izpadle naprave v TEŠ in NEK ter uspešno prodala proste kapacitete na trgu z električno energijo. Okoljske spremembe vplivajo na izredno nepredvidljivost situacij, v katerih se znajde delovanje EES, kar zahteva, da so obratovalne rezerve v polni funkciji v vsakem trenutku. Glede nato, da TE Brestanica predstavlja steber tovrstnih zmogljivosti v EES Slovenije, je nujna visoka usposobljenost kadra kot polna tehnološka zmožnost. Takšne situacije pa potrjujejo pravilno strateško odločitev o zamenjavi blokov PB 1-3, ki jim je potekla tehnična življenjska doba, z novimi sodobnimi napravami, ki izpolnjujejo najzahtevnejše tako okoljske kot tehnično tehnološke in ekonomske kriterije. Tako je nujnost izvedbe t. i. 1. faze prenove TE Brestanica z izvedbo dveh plinskih turbin, vsake moči 53 MW, smiselna in potrebna, kar potrjujejo tovrstni dogodki.  V tem cilju izgradnja prve enote do sedaj poteka po terminskem načrtu in investicijsko ugodneje, kot je bilo pričakovano. 

  

Izvajanje del na projektu Zamenjava PB 1 - 3 - Izgradnja plinskega bloka GT 26

Na projektu Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 – izgradnja plinskega bloka GT 26 so dela v polnem teku. Do konca leta 2016 so bila zaključena vsa večja zemeljska dela, in sicer izkop gradbene jame na območju povezovalnih kinet in bodoče turbinske zgradbe, kjer sta bila izvedena tamponska blazina pod temelji in drenažni sistem. Zaključena so bila groba gradbena dela pri izgradnji povezovalnih kinet ter temeljev turbinske zgradbe in izvedena temelja za plinsko turbino in dimnik. Vzporedno z izgradnjo temeljev so se izvajala hidro izolacijska dela na temeljih in kinetah ter zasip le-teh s tamponskim nasutjem. Trenutno se izvajajo obsežna gradbena dela na turbinski zgradbi, ki bo v celoti armirano betonska. V preteklem letu se je pričela tudi izdelava glavne tehnološke opreme (plinska turbina, dimnik, dizel agregat), ki bo dobavljena letos spomladi, ko je predviden pričetek montaže. Javno naročilo za dobavo in montažo pomožne tehnološke opreme (oskrba z gorivom, hladilni sistem,…) je v zaključni fazi.

Preberite več: Izvajanje del na projektu Zamenjava PB 1 - 3 - Izgradnja plinskega bloka GT 26

TEB uspešno izvedla test zagona plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja v sklopu remontnih aktivnosti NEK

Termoelektrarna Brestanica je v okviru načrtovanih aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) v sklopu remonta 2016 v četrtek ponoči, 27. 10. 2016, uspešno izvedla testiranje plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja z otočnim napajanjem dela lastne rabe jedrske elektrarne.

Ob testu zagona plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja sta bila v Termoelektrarni Brestanica aktivirana plinska agregata PB 1 in PB 2, ki sta že po 14 minutah od zahteve za zagon pričela z oddajanjem potrebne električne energije v vzpostavljen energetski otok TEB - NEK. Test je bil izveden znotraj predvidenega časa 20 minut od zahteve za angažiranje plinskih enot do vzpostavitve napetosti v NEK, kjer so bile izvedene obremenitve agregatov v otočnem načinu obratovanja po protokolu testa. Test se je izvajal v skladu z obratovalnimi navodili in internim postopkom otočnega obratovanja TE Brestanica za pokrivanje nujne lastne rabe NEK.

S tem testom je Termoelektrarna Brestanica upravičila svojo vlogo in ponovno dokazala, da je kljub spremenjenim razmeram ob izklopu transformatorja lastne rabe TR8 sposobna zanesljivo in nemoteno zagotavljati Nuklearni elektrarni Krško napajanje nujne lastne rabe v primeru izrednih razmer elektroenergetskega sistema.

Potek del na projektu Zamenjava PB 1-3 - izgradnja plinskega bloka GT 26

V TE Brestanica nadaljujemo z realizacijo osrednjega razvojnega projekta - izgradnjo nadomestnega agregata starih plinskih blokov 3 x 23 MW iz leta 1974. V sklopu gradbenih del so bila zaključena groba gradbena dela pri izgradnji osrednje povezovalne kinete, v kateri bodo kasneje izvedene vse potrebne tehnološke povezave med novim plinskim blokom in obstoječimi tehnološkimi sistemi TEB (dovod goriva, priklop na elektro omrežje ...). Z izgradnjo te kinete so bili podani pogoji za prestavitev številnih energetskih in krmilnih kablovodov obstoječih tehnoloških sistemov.  V začetku oktobra so se zaključila obsežna zemeljska dela (izkop gradbene jame) na območju bodoče turbinske zgradbe, v gradbeni jami pa smo pričeli z izvedbo tamponske blazine, drenažnega sistema in za tem tudi z izvedbo temeljev turbinske zgradbe. V naslednjih tednih sledi izvedba temelja za novi plinski agregat in dimnik, kar predstavlja eno od zahtevnejših gradbenih del. Trenutno stanje na gradbišču je prikazano na sliki. V mesecu oktobru smo na področju dobave tehnološke elektro opreme (transformatorji, visokonapetostni kabli …) podpisali pogodbo z izbranim ponudnikom in objavili javno naročilo za pomožne sisteme (dovod goriv, hladilni sistem …).

Preberite več: Potek del na projektu Zamenjava PB 1-3 - izgradnja plinskega bloka GT 26

Potek del na Projektu Zamenjava PB 1-3 - izgradnja plinskega bloka GT26

V TE Brestanica so v polnem teku aktivnosti na področju realizacije osrednjega razvojnega projekta Zamenjava plinskih blokov PB 1-3, v sklopu katere bo zgrajen nov, šesti plinski agregat, z inštalirano močjo 53 MW, pripravljena pa bo tudi infrastruktura za izgradnjo sedmega agregata.

Na področju izvedbe gradbenih del se zaključujejo groba gradbena dela pri izgradnji osrednje povezovalne kinete, v kateri bodo kasneje izvedene vse potrebne tehnološke povezave med novim plinskim blokom in obstoječimi tehnološkimi sistemi TE Brestanica (dovod goriva, priklop na elektro omrežje ...). Izgradnja te kinete je bila pogoj za pričetek ene zahtevnejših in obsežnejših aktivnosti, in sicer prestavitve številnih energetskih in krmilnih kablovodov obstoječih tehnoloških sistemov, ki deloma potekajo tudi na območju bodoče turbinske zgradbe za nova plinska bloka, zato jih je potrebno prestaviti v novo povezovalno kineto. Vzporedno s to aktivnostjo poteka tudi izvedba obsežnih zemeljskih del na območju bodoče turbinske zgradbe, ki so trenutno v polnem zamahu. Zaključek glavnine zemeljskih del je predviden v osrednjem jesenskem času, ko se bo pričelo z izvedbo temeljev turbinske zgradbe, kakor tudi temelja šestega plinskega agregata.

Preberite več: Potek del na Projektu Zamenjava PB 1-3 - izgradnja plinskega bloka GT26

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION