Novice

Revizija PB1

Od 19.3. do 23.3.2012 poteka revizija PB1, skladno z letnim planom vzdrževanja. Izvajajo se naslednja dela: pregled in čiščenje gorilnih šob, pregled zgorevalnega sistema, menjava filtrov za gorivo, servis zagonskega diesel motorja, pregled pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju, pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije.

 

Korespondenčna seja nadzornega sveta TE Brestanica

Nadzorni svet TE Brestanica d.o.o. je 9.3.2012 opravil korespondenčno sejo, na kateri je direktorju družbe dal soglasje za prodajo poslovno nepotrebne nepremičnine. 

Redna seja nadzornega sveta TE Brestanica

Na 1. redni seji, dne 1.12.2011, je zaradi imenovanja dveh novih članov nadzorni svet TE Brestanica sprejel Poslovnik o delu nadzornega sveta družbe TE Brestanica in se konstituiral. Za predsednika nadzornega sveta TE Brestanica d.o.o. je bil izvoljen Jože Špiler, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa Nikola Galeša, do izteka mandata ostaja član Roman Pleterski. V okviru dnevnega reda se je nadzorni svet seznanil in dal soglasje k Poslovnemu načrtu za leto 2012, k Okvirnemu načrtu poslovanja za leto 2013 in leto 2014. V zvezi s tekočim poslovanjem TE Brestanica je nadzorni svet dal soglasje direktorju družbe za sklenitev Kupoprodajne pogodbe z družbo GEN energija, d.o.o., za leti 2012 in 2013 in za sklenitev Aneksa št. 2 za leto 2012 k Pogodbi o dobavi zemeljskega plina za leto 2010 z družbo Geoplin d.o.o. Poslovodstvo družbe je nadzorni svet seznanilo tudi s Pogodbo o dostopu do prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2012 z družbo Plinovodi d.o.o. in zapisom skupne seje poslovodstva in nadzornih svetov TE Brestanica in GEN energija o poslovanju TE Brestanica ter projektu »Zamenjava plinskih turbin 1-3 moči 3 x 23 MW v TE Brestanica«, z dne 7.11.2011.

Z novo vlado prišli novi ministri in državni sekretarji

S sestavo nove vlade smo dobili tudi nova ministrstva, ministre in državne sekretarje. Zaradi združevanja resorjev so nekateri ministri prevzeli naloge s posameznih področij, ki so do sedaj bila vodena ločeno. To velja tudi za novo ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki v svoj resor vključuje energetiko, promet, elektronske komunikacije in prostor, katerega bo vodil minister Zvonko Černač, v pomoč pa mu bo državni sekretar Igor Šalamun.

Kupoprodajna pogodba z družbo GEN energija d.o.o.

Aktivnosti TE Brestanica in Gen energije so po razpisani avkciji za nakup sistemskih storitev pripomogle, da je med slednjima družbama sklenjena dvoletna kupoprodajna pogodba, s katero je pokrito poslovanje TE Brestanica za leti 2012 in 2013. Predmet kupoprodajne pogodbe je zakup moči, zagon agregatov brez zunanjega napajanja, zagotavljanje električne energije za lastno rabo prodajalca ter prodaja in nakup električne energije med prodajalcem in kupcem za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2013 iz proizvodnih naprav TE Brestanica in prodaja električne energije, ki po družbeni pogodbi družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., pripada TE Brestanica.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION