• O DRUŽBI    • NOVICE    • VIZIJA IN POSLANSTVO    • ZGODOVINA    • VODSTVO    • SINDIKAT IN SVET DELAVCEV     • JAVNA NAROČILA    • IJZ

Vizija, poslanstvo, vrednote in strateški cilji

Vizija

Vizija TE Brestanica je ohraniti vlogo vodilnega ponudnika sistemskih storitev na trgu električne energije in s tem družbi zagotoviti uspešno uresničevanje izzivov sedanjosti in prihodnosti ter s tem prepoznavo v elektroenergetskem sistemu kot ene najsodobnejših, zaupanja vrednih in trajnostno naravnanih družb.


Poslanstvo

Poslanstvo zaposlenih v TE Brestanica je, da družba in s tem tudi skupina GEN zagotavljata zanesljivo in varno proizvodnjo električne energije, pri čemer je cilj TE Brestanica ostati vodilni ponudnik dela sistemskih storitev terciarne regulacije in temnega zagona v slovenskem elektroenergetskem sistemu ter hkrati ostati nepogrešljiv rezervni vir napajanja za nujno lastno rabo električne energije v Nuklearni elektrarni Krško (NEK). Z dokončanjem trenutno zastavljenih razvojnih programov ter dodajanjem novih bo zagotovljeno dolgoročno stabilno poslovanje družbe ter tako omogočen trajnostni razvoj in socialna varnost zaposlenih.


Vrednote

V TE Brestanica se zavedamo naše odgovornosti do svojih poslovnih partnerjev, lastnika, zaposlenih in družbe kot celote. Njihova pričakovanja uresničujemo z zagotavljanjem varnega in zanesljivega obratovanja, z upoštevanjem načel varovanja okolja ter temeljnih zakonskih in moralnih pravil slovenske in širše evropske družbe.

 V skladu s poslanstvom in vizijo so naše glavne vrednote:

 • strokovnost,
 • inovativnost,
 • skrb za okolje,
 • pripadnost in odgovornost.

 

Strateški cilji

 • Poslovna politika:
  • ohranitev oziroma povečanje tržnega deleža sistemskih storitev terciarne regulacije na domačem trgu električne energije;
  • optimiziranje  stroškov poslovanja (ekonomska odgovornost);
  • zagotavljanje visoke zagonske zanesljivosti in razpoložljivosti naprav;
  • podaljšanje veljavnosti certifikata sistema vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu.
 • Strateški razvoj in investicije:
  • obvladovanje strateškega razvoja in investicij skladno z razvojnim načrtom in zagotavljanje vloge TE Brestanica v elektroenergetskem sistemu Slovenije.
 • Odgovornost do okolja:
  • obvladovanje vplivov na okolje (vzdrževanje sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 in skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem).
 • Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu:
  • vzdrževanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001.
 • Upravljanje s človeškimi viri:
  • racionalizacija organizacijske strukture zaposlenih kadrov s pomočjo načrtovanja karier;
  • motiviranje zaposlenih s pomočjo raznovrstnih procesov izobraževanja.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION