• PROIZVODNJA    • PLINSKI BLOKI PB1-3    • PLINSKA BLOKA PB4-5    • POMOŽNI SISTEMI    • SONČNE ELEKTRARNE    • BILTEN
• STIKALIŠČA    • SISTEMI VODENJA    • OSKRBA Z GORIVI    • PRIPRAVA VODE    • PROTIPOŽARNI SISTEMI 

Oskrba z gorivi

Pogonski gorivi plinskih blokov v TE Brestanica sta zemeljski plin in ekstra lahko kurilno olje. Zaradi ekoloških in ekonomskih prednosti ima vlogo primarnega goriva zemeljski plin. Glede na to, da ta ni vedno na voljo v zadostnih količinah, se visoko razpoložljivost plinskih blokov zagotavlja s sekundarnim gorivom, ekstra lahkim kurilnim oljem, ki je zaradi skladiščenja na lokaciji elektrarne na voljo v vsakem trenutku.

Za oskrbo z zemeljskim plinom je do elektrarne zgrajen plinovod, ki se zaključuje s plinsko merilno regulacijsko postajo. Od merilno-regulacijske postaje vodita dva interna visokotlačna plinovoda:

-  plinovod nazivnega tlaka 20 bar za oskrbo plinskih blokov PB 2 in PB 3 ter

-  plinovod nazivnega tlaka 30 bar za oskrbo plinskih blokov PB 4 in PB 5.

Na obeh plinovodih so pred vstopom v plinske bloke nameščeni ustrezne filtrirne naprave in merilniki pretoka do posameznega bloka.

Skladiščenju in oskrbi z ekstra lahkim kurilnim oljem so namenjeni trije nadzemni rezervoarji za tekoče gorivo, vsak s kapaciteto 6500 m3. Rezervoarji imajo plavajoče pokrove, pripadajočo merilno opremo in ustrezno protipožarno zaščito. Nameščeni so v lovilnih bazenih, ki so v primeru razlitja zmožni zadržati celotno količino goriva.

Dovoz in odvoz goriva se izvajata z avtomobilskimi cisternami, pretakanju goriva v rezervoarje pa je namenjeno avtocisternsko pretakališče ob rezervoarjih. Od rezervoarjev za gorivo do plinskih blokov se gorivo dovaja po cevovodih s pomočjo nizkotlačnih dobavnih črpalk.

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION