• PROIZVODNJA    • PLINSKI BLOKI PB1-3    • PLINSKA BLOKA PB4-5    • POMOŽNI SISTEMI    • SONČNE ELEKTRARNE    • BILTEN
• STIKALIŠČA    • SISTEMI VODENJA    • OSKRBA Z GORIVI    • PRIPRAVA VODE    • PROTIPOŽARNI SISTEMI 

 

Stikališča

Termoelektrarna Brestanica ima stikališča s tremi različnimi napetostnimi nivoji, in sicer:

  • stikališče 110 kV,
  • stikališče 10,5 kV,
  • stikališče 0,4 kV.

Stikališče 110/20 kV Brestanica

Že od začetka stoletja so študije kazale na potrebo po obnovi/zamenjavi 110 kV stikališča v TE Brestanica. Razvoj omrežja in postavitve novih proizvodnih enot so povečevali kratkostično moč, ki je presegala zmogljivost takratnega stikališča v prostozračni izvedbi.

V letu 2006 smo k skupnemu projektu pristopili Elektro Slovenija (ELES), Elektro Celje (EC) in TE Brestanica. Na podlagi potreb je bila določena konfiguracija novega stikališča. Zaradi zahteve po nemotenem obratovanju in prostorskih omejitev je bila možna le GIS (Gas Insulated Switchgear) izvedba.

Na razpisu je bil izbran proizvajalec Areva s polji tipa B65, za vodenje in zaščito pa je bila izbrana oprema proizvajalca ABB. Gradnja stikališča se je končala leta 2009.

Postavljenih je 17 polj z dvojnimi zbiralkami. Zgradba je dimenzionirana tako, da je v samem GIS prostoru prostora še za 4 dodatna polja za potrebe širitve oziroma novih investicij.

V zgradbi se nahajajo tudi lokalni komandni prostor, prostor lastne rabe z razdelilci, usmerniki in razsmerniki, baterijski prostor, diesel električni agregat, telekomunikacijski prostor in ostali pomožni prostori.

Skladno z lastništvom objekta je porazdeljeno tudi upravljanje; s šestimi transformatorskimi polji upravlja TE Brestanica, z dvema transformatorskima poljema Elektro Celje, z osmimi daljnovodnimi polji in zvezno-merilnim poljem pa ELES.

Ker TE Brestanica predstavlja rezervni vir napajanja za Nuklearno elektrarno Krško, mora biti sposobna "zagona iz teme". V tem primeru je potrebno opraviti precej manipulacij tudi na 110 kV stikališču. Da so te manipulacije lahko izvedene v najkrajšem možnem času, je v vodenje stikališča vgrajen način »izredno vodenje«, ki osebju TE Brestanica omogoča, da celotno stikališče upravlja brez posredovanja Centra vodenja v Beričevem.

Podjetje Elektro Celje je pristopilo k izgradnji novega 20 kV stikališča, ki je nadomestilo staro 20 kV stikališče v prostorih TE Brestanica. Pri tem so dogradili tudi dva nova transformatorja 110/20 kV.

Postavitev novega stikališča je ugodno vplivala na okolico. Rušitev starega, prostozračnega stikališča, kabliranje daljnovodov in rušenje stebrov so precej izboljšali videz kraja in počutje v njem, TE Brestanica pa je pridobila koristne površine za nove projekte.

S postavitvijo modernih stikališč sta se močno povečala zanesljivost elektroenergetskega sistema in zanesljivost dobave električne energije gospodinjstvom in poslovnim uporabnikom, priključenim na omrežje prek transformatorske postaje Brestanica.

 


10 kV stikališče

10 kV stikališče s transformacijo 110/10 kV je za TE Brestanica v prejšnjem stoletju predstavljalo »okno v svet«. S postavitvijo plinskih blokov in ukinitvijo parnega procesa služi le še pokrivanju lastne rabe.

S postavitvijo plinskih blokov PB 4 in PB 5 v letih od 1999 do 2001 so se v TE Brestanica pojavile potrebe po napajanju novih postrojev. Projekt je narekoval vključitev dveh novih transformatorjev za potrebe rezervnega napajanja. Vključitev v staro 10 kV stikališče ni bilo mogoče.

V letu 2000 je bil porušen opuščeni del starega 10 kV stikališča. Skopo odmerjen prostor, ki smo ga s tem pridobili, ter zahteva po nemotenem obratovanju starega stikališča sta narekovala izbor novega 10 kV stikališča v GIS (Gas Insulated Switchgear) izvedbi. Pri tem smo obdržali konfiguracijo stikališča z dvojimi zbiralkami in ohranili fleksibilnost stikališča. S to zamenjavo smo pridobili novo, moderno, daljinsko vodeno stikališče, ki je omogočilo, da so pričeli potekati tudi ostali začrtani projekti.

Danes so na stikališče z dvanajstimi celicami priključeni: transformator 110/10,5 kV, štirje transformatorji 10,5/0,4 kV za pokrivanje lastne rabe, transformator 20/10,5 kV za povezavo z distribucijskim omrežjem, kablovod za napajanje črpališča tehnološke in požarne vode ter merilno in spojno polje. En transformator 20/10,5 kV je z obratovanjem prenehal po izgradnji novega 20 kV stikališča, oba generatorja s parnima turbinama pa sta bila izločena iz obratovanja v letu 2012.

Vsako polje ima vgrajen modul za vodenje in zaščito, ki je povezan s sistemom vodenja MicroSCADA. To stikališče ima nekaj posebnosti: kot izolant ne uporablja plina SF6, ampak dušik, za obratovalne meritve ne uporablja klasičnih merilnih transformatorjev, ampak senzorje (tuljave rogowski in napetostne delilnike) ter za indikacijo položaja induktivne senzorje namesto pomožnih kontaktov.

0,4 kV stikališče

Ob postavitvi plinskih blokov se je pojavila potreba po napajanju dodatnih potrošnikov, ki jih ni bilo mogoče vključiti v takratno stikališče. Potreba po razširitvi komandnega prostora in s stališča požarne varnosti neprimerna lokacija ob komandnem prostoru sta zahtevali izgradnjo novega stikališča. Ob postavitvi novega in rušitvi starega 10 kV stikališča smo pridobili prostor za postavitev novega 0,4 kV stikališča.

Stikališče ima štiri segmente, katere napajajo posamezni transformatorji. Medsebojno lahko segmente povezujemo oziroma ločujemo za potrebe revizij na posameznih transformatorjih.

Vsak posamezen odvod ima svoj panel, ki ga je v primeru okvare mogoče enostavno izvleči in popraviti v delavnici. Prav tako je mogoče brez motenj v napajanju za sosednje naprave priključiti nove porabnike.

Vsak od štirih segmentov ima svoj modul za vodenje, ki je povezan s sistemom vodenja stikališč. Tako ima obratovalno osebje vsak trenutek celovit pregled nad stanjem stikališča.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION